Bæredygtige byer i 2030

17. april 2018

Bæredygtige byer og samfund er ét af de 17 verdensmål, som alle FN’s nationer er gået sammen om at nå inden 2030. Bl.a. skal vi reducere miljøbelastningen fra byerne ved at forbedre luftkvaliteten og håndtere affald bedre.

Torsdag den 5. april holder Green Building Council Denmark og MiljøForum Fyn konference for offentlige og private bygherrer om, hvordan vi kan skabe bæredygtige byområder ved brug af den danske bæredygtighedsordning DGNB.

FN´s 17 Verdensmål blev vedtaget i 2015, og indeholder 17 ambitiøse mål og 169 delmål for en bæredygtig udvikling af hele kloden, der skal opnås inden 2030. Blandt målene er udryddelse af al ekstrem fattigdom samt markant afbødning af følgerne af ressourceknaphed og klimapåvirkningerne.

I delmålene for mere bæredygtige byer indgår bl.a., at byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og at kultur- og naturarv beskyttes mest muligt. Desuden skal den negative miljøbelastning fra byboerne reduceres inden 2030 – særligt skal luftkvaliteten og affaldshåndteringen forbedres.

Hvis målene skal nås kræver det, at de følges op af verdens regeringer, lokale styrelser og virksomheder. Heldigvis kan vi allerede nu konstatere en stor interesse for verdensmålene i såvel statsligt, kommunalt som privat regi. Der er dog flere ting, der tyder på at mange organisationer er i tvivl om, hvordan de skal gribe målene an. Således viser en undersøgelse foretaget af Deloitte, at 44 % af landets kommuner oplever verdensmålene som havende høj betydning for kommunen, men kun 11 % har en handlingsplan.

Green Building Council Denmark og Miljøforum Fyn indbyder til halvdagskonference torsdag den 5. april om den danske ordning for udvikling og vurdering af bæredygtige byområder, DGNB, der bidrager til 14 ud af de 17 verdensmål og er dermed et stærkt redskab i forhold til at adressere verdensmålene.

Deltagerne i konferencen får svar på:

  • Hvad skal man være opmærksom på ved planlægning og projektering af en bæredygtig – dvs. økonomisk-, social- og miljømæssig optimeret – lokalplan, område eller bydel?
  • Hvilke redskaber findes til vurdering af graden af bæredygtighed?
  • Hvilke kvaliteter tilfører tidlige overvejelser om struktur og indhold af et udviklingsområde?

På konferencen er der bl.a. indlæg om Nordhavnen i København, der som det eneste byudviklingsområde i Danmark har opnået den højeste certificering – platin – i bæredygtighed inden for DGNB.

Grønne transportformer, udnyttelse af regnvand og krav om miljørigtige byggerier er bare nogle af de ting, som har givet Nordhavnen sin bæredygtige profil.

Certificeringen markerer, at Nordhavn både nationalt og internationalt bliver et fyrtårn for bæredygtig byudvikling. Den danske bæredygtighedsordning for byggeri og byudvikling, DGNB, viser, på en sammenlignelig og anerkendt måde, de positive virkninger et byområde kan have på miljø, økonomi og samfund.

DGNB Ordningen medvirker til, at et byområde samlet set performer bedre og mere bæredygtigt end de lovmæssige krav og den generelle praksis. Det har stor betydning for beboere/brugere i området, men også de omgivende byområder og kommunen som helhed. Der arbejdes med en tværfaglig proces bl.a. internt i planmyndigheden og mellem kommunen og private udviklere og rådgivere. Det tværfaglige samarbejde medfører nyskabende og helhedsorienterede løsninger.

Om arrangementet
Læs mere om arrangementet.

Kontakt
Projektleder ved Green Building Council Denmark, Ann Christiansen, 20 60 22 96
Projektleder ved MiljøForum Fyn, Lars Holm,  51 77 73 39